الزام بیمه بدنه تاکسیهای طرح نوسازی با ضمانت سازمان

اطلاعیه ها الزام بیمه بدنه تاکسیهای طرح نوسازی با ضمانت سازمان

بدینوسیله به اطلاع رانندگانی که با ضمانت سازمان اقدام به نوسازی تاکسی خود نموده اند میرساند: در صورتی که نسبت به بیمه بدنه تاکسی خود اقدام ننموده اید، سریعا به «واحد صدور پروانه سازمان» مراجعه نمایید.

**در غیر اینصورت کارنامه فعالیتتان از اعتبار ساقط میگردد.**

روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر اندیشه