ورود برلیـانس به نـاوگان تاکسیـرانی کشـور

اطلاعیه ها ورود برلیـانس به نـاوگان تاکسیـرانی کشـور

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر اندیشه، مدیر عامل سازمان جناب آقای مهندس مسلمی گفت: با ورود تاکسی برلیانس به ناوگان تاکسیرانی مالکان تاکسی های فرسوده (مدل 86-1385) میتوانند از بهمن ماه سالجاری با مراجعه به سازمان نسبت به تحویل تاکسی فرسوده و اخذ تاکسی برلیانس اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر اندیشه